2.ca.05. Fem de reporters (II)

Ara que tots els grups ja teniu un tema per al vostre reportatge, cal posar fil a l’agulla i anar a per feina.

En primer lloc, obriu el document amb el nom del vostre grup compartit al Drive, des d’on fareu feina i contestareu les preguntes plantejades a continuació.

1. Com començam?

Per començar, heu de tenir en compte que l’entrada és molt important, de manera que si no aconsegueix cridar l’atenció i despertar l’interès dels possibles lectors no els motivarà a voler-ne saber més. Per això és bàsic que PENSEU EN UN TÍTOL O TITULAR que sigui:

 • Curt (màxim 6 paraules).
 • Suggeridor (us recoman que penseu a jugar amb les paraules).
 • Que tengui un disseny original.

Un bon titular ha d’aconseguir que els espectadors, d’un sol cop d’ull, s’interessin pel reportatge. Però, a més del títol, també podem posar UN TEXT D’ENTRADA O LEAD, és a dir, una o dues frases que resumeixin l’essència del reportatge. Exemple:

 

2. Investiguem

Ara que ja teniu el títol i la introducció, és el moment de fer-se les preguntes que us guiaran en l’elaboració del reportatge.

Per completar les preguntes, feis una una recerca per Internet de totes les dades necessàries per crear el reportatge: les fonts de documentació per contextualitzar els fets, trobar-ne els antecedents i les persones implicades i entendre’n les conseqüències.

Utilitza cometes per cercar frases exactes

Si introdueixes a la barra de recerques determinades paraules, et sortiran resultats en què apareixen aquestes paraules, però sense que hagin d’estar relacionades o anar juntes. Si poses cometes abans i després de la frase que has de cercar, els resultats inclouran aquesta frase de manera exacta.

Exemples: “notícies falses”, “productes ecològics”, “massificació turística” Balears.

3. L’enfocament

A continuació, cal definir l’enfocament que donareu al vostre reportatge, és a dir, pensar de quina manera tractareu el tema que voleu explicar. Per fer-ho, contestau les següents preguntes:

A quin públic va adreçat?

Quins són els aspectes rellevants del tema? Què explicarem i per què?

Hi inclourem testimoniatges i entrevistes?

4. Característiques lingüístiques dels reportatges

Abans de començar a redactar el guió del reportatge, observau quines són les característiques lingüístiques d’aquest gènere periodístic:

Llenguatge creatiu

 • Aposta per la creativitat del llenguatge, tot mantenint el criteri de correcció lingüística.
 • Combinació de textos de tipologia diferent, fonamentalment descriptius i expositius encara que també conversacionals.
 • Ús de sinònims.
 • Ús d’imatges impactants.

Objectivitat

 • S’aposta per la precisió lèxica, així en els textos divulgatius s’utilitza un lèxic més general i en els textos científics un de més especialitzat.
 • La creació literària no ha de bandejar l’objectivitat, la claredat i la precisió.

Coherència textual

 • Els paràgrafs mantenen una unitat temàtica.
 • Ús de connectors que estableixen ordre i progrés i cohesió del discurs, en especial de les conjuncions causals (ja que, perquè, com que..), finals (perquè, a fi que…), condicionals (si, sempre que…) concessives (malgrat que, tot i que…) consecutives (doncs, per tant…), adversatives (però, no obstant això..).

Recursos estilístics

 • Ús de recursos retòrics per tal de potenciar la creativitat textual i potenciar l’interès en el reportatge.
  • Fonètics, especialment en els mitjans audiovisuals, amb l’objectiu de buscar la ironia, la sorpresa, el contrast.
  • Morfosintàctics com l’enumeració, la redundància, la interrogació retòrica, la hipèrbaton.
  • Semàntics com el sentit figurat, la comparació, la metàfora, la metonímia, etc.

5. El guió

Ha arribat el moment de fer-ne el guió. Es tracta de l’esquelet del reportatge. Utilitzau la taula del document compartit al Drive.

Aspectes a tenir en compte:

 • L’ESCENA és tota aquella acció que passa en un sol escenari.
 • La SEQÜÈNCIA és el conjunt d’escenes que, seguint un ordre o seqüència, integren una mateixa unitat narrativa: té un principi i un final.

A més, si has de fer ENTREVISTES, en aquest punt cal formular-ne les preguntes amb l’objectiu d’obtenir els aspectes més rellevants de la qüestió tractada i els punts de vista de les persones que hi estan implicades.

6. Recursos audiovisuals

 • Imatges:

Les hauràs de fer tu? Quines? On?

Pots utilitzar imatges d’arxiu?

Existeixen barreres legals a l’hora de compartir fotografies, vídeos i altres tipus de documents i, per tant, cal respectar el tipus de drets que hagi decidit l’autor per a aquella obra. Per això, les haureu de trobar en un banc d’imatges amb llicències Creative Commons. Creative Commons és una organització no lucrativa que té com a objectiu reduir les barrers legals per compartir treballs creatius. Us propòs una sèrie de webs amb llicències d’aquest tipus que us permetran reutilitzar i compartir imatges: Pixabay, Pexels, Life of Pix i Unsplash.

Et caldran dibuixos? Quins?

Et caldran gràfics? Quins?

Pots fer els teus propis gràfics des de la web Canva.

 • Sons:

Caldrà agafar so ambient? Quin?

Hauràs d’enregistrar entrevistes? Quines?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s