3.ca.16. Bases concurs de redacció Sant Jordi.

IMG_6368

​CONCURS ​LITERARI ​ST.​ JORDI 2017

(Comissió mediambiental i Català)
​Bases del concurs
Gènere i tema​​
Enguany el Concurs literari de St. Jordi està obert a qualsevol gènere ( assaig, narració, poesia…) El tema ha de fer referència al medi ambient.

Participants
Hi poden participar tots els alumnes del centre d’ESO i batxillerat.389

Categories i premis
A. Alumnes de 1r i 2n d’ESO:
B. Alumnes de 3r i 4t d’ESO:
C. Alumnes de 1r i 2n de batxillerat
1r premi: Un val per comprar llibres per valor de 40 euros
2n premi: Un val per comprar llibres per valor de 20 euros
( per a cada una de les categories)

Requisits i data límit de lliurament
Han de complir els següents requisits:
✓ Els textos s’han de presentar abans del 18 de maig a les 15h a la Recepció del centre. No s’admetran els textos fora de termini.
✓ Els textos han de ser originals, no copiats i escrits en llengua catalana.
✓ Han de tenir l’extensió màxima d’un full (1ri 2n ESO); 2 fulls (3r i 4t d’ESO) i 3 fulls (batxillerat). Un full= 30 línies.
✓ Escrits amb ordinador a 1 espai i mig i lletra de 12 p.
✓ Es presentaran sense signar dins un sobre A4 on s’hi farà constar al damunt “Concurs St. Jordi 2017”; s’identificaran amb el títol del text, un pseudònim i la categoria. Dins el sobre A4 s’ha de posar un sobre més petit amb les dades següents a l’interior: nom i llinatges de l’alumne/a, edat, títol de la narració, curs amb lletra ( per exemple 2sA o 2bB) i mòbil de contacte.
✓ El fet de concursar implica l’acceptació de les bases.

Jurat
El jurat estarà compost per 2 professors del departament de Català, 2 professors de la comissió mediambiental, 1 membre de l’equip directiu i per la Coordinadora d’Extraescolars.

Emetrà el seu veredicte dia 24 al lloc i hora que s’anunciarà al tauler d’anuncis de l’entrada del centre.