1.ca.5. Els substantius. Gènere i nombre.

leon y leona

El gènere i el nombre

Morfològicament, el substantiu és una categoria flexiva, que està composta per un lexema al qual afegim morfemes de gènere i nombre:

nin+a nin+es

nin+s

A. El gènere

El gènere és un tret característic del substantiu: tots els noms són o masculins o femenins. Ara bé, el gènere és arbitrari, és a dir, en la majoria dels noms no es refereix a diferències de sexe. Són pocs els noms que tenen una forma per al masculí i una altra per al femení: home/dona, cavall/ egua, forner/fornera, lleó/lleona……. Continue reading “1.ca.5. Els substantius. Gènere i nombre.”